spacer.gif
Dekking oorlogsrisico bij uw AG Employee Benefitsplan Leven/overlijden
Draagwijdte van de waarborg overlijden:

 

De waarborg overlijden geldt over de hele wereld.

Dit betekent dat elk overlijden tijdens een privé- of professionele reis in het buitenland dat het gevolg is van een natuurlijke oorzaak of van een ongeval onafhankelijk van een oorlogsfeit gedekt is.

 

 

Zijn oorlogsfeiten gedekt?

 

Het overlijden dat te wijten is aan een oorlogsfeit, is niet gedekt.


Indien het overlijden zich echter voordoet tijdens een verblijf (privé of professioneel) in het buitenland, dient er onderscheid gemaakt te worden tussen twee gevallen:

  • indien een onvoorzienbaar conflict uitbreekt tijdens het verblijf, is het risico gedekt voor zover de begunstigde het bewijs levert dat de aangeslotene niet actief deelnam aan de vijandelijkheden;
  • indien de aangeslotene zich naar een land begeeft waar een gewapend conflict gaande is, of waar een voorzienbaar conflict uitbreekt tijdens zijn verblijf, dan kan het risico gedekt worden voor zover de begunstigde het bewijs levert dat de aangeslotene niet actief deelnam aan de vijandelijkheden. Deze dekking vereist een bijpremie, ten laatste van de werkgever, in een bijlage aan het contract vermeld.

Het oorlogsrisico wordt geschat in functie van het land van bestemming. De landen zijn verdeeld over 4 lijsten ( Landenlijst ), met voor elke lijst een verschillende dekking en tarificatie. De gedekte risicokapitalen zijn beperkt tot 250.000 EUR.

Lijst 0: de landen en regio's op deze lijst worden als onverzekerbaar beschouwd, afwijkingen zijn niet mogelijk.


Lijst 1: de landen en regio's op deze lijst worden als quasi onverzekerbaar beschouwd.

Ten exceptionele titel, is AG Insurance toch bereid om het oorlogsrisico te verzekeren in de landen en regio's van lijst 1, op voorwaarde dat het volledige dossier (= de betrokken aangeslotene(n), de duur van het verblijf en de bestemming) op tijd (bij voorkeur schriftelijk en 5 werkdagen vóór het vertrek) meegedeeld en ter goedkeuring voorgelegd wordt aan AG Insurance. AG Insurance behoudt zich het recht om het risico te aanvaarden aan de voorwaarden die zij stelt.


Lijst 2 en Lijst 3: uitzonderlijk is AG Insurance bereid om het oorlogsrisico te verzekeren voor de landen en regio's van lijst 2 of lijst 3, altijd op voorwaarde dat het volledige dossier op tijd meegedeeld en ter goedkeuring voorgelegd wordt aan AG Insurance. AG Insurance behoudt zich het recht om het risico te aanvaarden aan de voorwaarden die zij stelt.


De verdeling van de landen over de vier lijsten kan elke dag aangepast worden.

 

 

Zijn risico's verbonden aan oproer en burgerlijke onlusten gedekt?


Het overlijdensrisico ten gevolge van oproer, burgerlijke onlusten en alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet gepaard gaande met opstand tegen de overheid of gevestigde macht, is niet gedekt.


Het risico is echter wel gedekt indien de begunstigden aantonen dat de aangeslotene:

  • ofwel er niet actief heeft aan deelgenomen;
  • ofwel zich in een toestand van wettige zelfverdediging bevond;
  • ofwel slechts is tussengekomen met het oog op het redden van personen of goederen.