Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

 

Gebruik het formulier Overlijdensaangifte indien u het overlijden van uw aangeslotene dient te melden.

 • Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.
 • Vraag de begunstigde het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:
  • een uittreksel uit de overlijdensakte van de aangeslotene, met vermelding van plaats en datum van het overlijden,
  • een recto-verso kopie van de identiteitskaart en van de SIS-kaart van de begunstigde(n),
  • een akte van bekendheid indien de begunstigde(n) niet bij naam aangeduid is (zijn) en het niet de echtgeno(o)t(e) is. Deze akte vermeldt naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en adres van de wettelijke erfgename(n) van de aangeslotene,
  • indien één of meer begunstigde(n) minderjarig is (zijn) en geen enkele ouder meer heeft (hebben): de bijzondere machtiging van de vrederechter waarmee de voogd de kapitalen in ontvangst kan nemen,
  • indien de prestaties verzekerd door het contract omgezet moeten worden in rente: een getuigschrift van leven van de begunstigde(n),
  • indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de begunstigde in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de begunstigde te bezorgen in de taal van het betreffende land.
 • Stuur het geheel vervolgens naar AG Employee Benefits, ter attentie van de beheerder van uw plan, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.