spacer.gif
Overzicht RSZ (e-volulife)

U ontvangt de RSZ-bijlage elke 3 maanden.

 

Deze bijlage vermeldt per waarborg de bedragen waarop 8,86 % verschuldigd is en het totaalbedrag dat u trimestrieel moet aangeven aan de RSZ. U moet deze bijdrage rechtstreeks aan de RSZ betalen, uiterlijk tegen de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal van betaling van de premies.

 

Hoe wordt de RSZ-bijdrage berekend?

De RSZ-bijdrage wordt enkel berekend op de effectief betaalde werkgeverspremies voor de waarborgen leven en overlijden. Op de werknemerspremies en de premies voor de waarborgen gezondheidszorgen, gewaarborgd inkomen of premievrijstelling moet geen RSZ-bijdrage betaald worden.

 

Voor de berekening van de RSZ-bijdrage wordt geen rekening gehouden met premies die opgevraagd zijn, maar nog niet betaald zijn. Pas wanneer de premies effectief betaald zijn, worden ze opgenomen in het bedrag op het overzicht RSZ.

 

De premies voor zelfstandigen tellen dan weer niet mee bij de berekening van de RSZ-bijdrage, zelfs niet als deze door de firma betaald worden.

 

Lees ook:

-  Belastingen op de premies

 

  Voorbeeld overzicht RSZ (e-volulife)