spacer.gif
Classical Life - Overzicht RSZ

Op het einde van elk trimester waarin u premies betaalde waarop een RSZ-bijdrage verschuldigd is, ontvangt u samen met het rekeninguittreksel een overzicht RSZ. Deze bijlage vermeldt het bedrag waarop de RSZ-bijdrage verschuldigd is. Dit wordt u louter ter informatie meegedeeld. U moet deze RSZ-bijdrage uiteraard niet aan AG Employee Benefits betalen, maar rechtstreeks aan de RSZ, uiterlijk tegen de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal van betaling van de premies.

 

Hoe wordt de RSZ-bijdrage berekend?
De RSZ-bijdrage wordt enkel berekend op de effectief betaalde werkgeverspremies voor de waarborgen leven en overlijden. Op de werknemerspremies en de premies voor de waarborgen gezondheidszorgen, gewaarborgd inkomen of premievrijstelling moet geen RSZ-bijdrage betaald worden.

 

Voor de berekening van de RSZ-bijdrage wordt geen rekening gehouden met premies die opgevraagd zijn, maar nog niet betaald zijn. Pas wanneer de premies effectief betaald zijn, worden ze opgenomen in het bedrag op het overzicht RSZ. 

 

De stortingen in het financieringsfonds worden aanzien als werkgeversbijdragen en ook daarop moet dus RSZ-bijdrage betaald worden.
De premies voor zelfstandigen tellen dan weer niet mee bij de berekening van de RSZ-bijdrage, zelfs niet als deze door de firma betaald worden.

 

Lees ook Belastingen op de premies

 

 

  Voorbeeld Overzicht RSZ