spacer.gif
Bijzondere socialezekerheidsbijdragen van 1,5 % op aanvullende pensioenen
De programmawet van 27/12/2012 (BS 31/12/2012) voorziet vanaf 2012, onder bepaalde voorwaarden, in een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 % voor werknemers en zelfstandigen die een aanvullende pensioentoezegging genieten.
 
De toepassing van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage zal in twee fasen verlopen:
  1. tijdelijke maatregel tot uiterlijk 2015
  2. gevolgd door een definitieve maatregel vanaf uiterlijk 2016.

 

Voor welke pensioentoezeggingen is de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 % van toepassing?

 

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 % is van toepassing op pensioentoezeggingen voor werknemers en zelfstandigen en is verschuldigd door de werkgever of de vennootschap.
De bijdrage heeft betrekking op de aanvullende pensioenen opgebouwd in een groepsverzekering en deze opgebouwd via een pensioenfonds.
 
Voor de volgende categorieën zijn er overgangsbepalingen voorzien:

  • Sectorplannen vallen pas onder het toepassingsgebied vanaf het jaar 2014;
  • Interne pensioenbeloftes die niet bij een pensioeninstelling geëxternaliseerd werden en intern gefinancierd blijven (via interne balansprovisies of een bedrijfsleidersverzekering) moeten pas meegenomen worden in het definitief regime. In het overgangsregime dient evenmin rekening gehouden te worden met de overgedragen reserves die het gevolg zijn van een externalisatie van interne pensioenbeloftes;
  • VAPZ-contracten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) ;
  • RIZIV-contracten die een pensioenluik bevatten, zijn in het overgangsregime niet geviseerd en moeten pas vanaf het definitief regime in rekening gebracht worden.

Hoe wordt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage berekend voor loontrekkenden?

Voor de periode van 1 januari 2012 tot en met eind 2015 is een overgangsmaatregel van kracht.  Tijdens deze periode moet elke onderneming jaarlijks nagaan of de som aan werkgevers- en werknemerspremies ‘leven’ en ‘overlijden’ het drempelbedrag van 30.000 EUR* overschrijdt. Hiervoor houdt men rekening met de premies van het jaar dat het bijdragejaar voorafgaat.
Het drempelbedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de consumptieprijzenindex. Voor het bijdragejaar 2013 is het drempelbedrag geïndexeerd tot 31.212 EUR.
 
In het geval van overschrijding van de drempel van 30.000 EUR is de 1,5 % van toepassing op het deel van de werkgeversbijdrage dat het drempelbedrag overschrijdt. Dit wil zeggen dat als de werkgeversbijdrage kleiner is dan de overschrijding, de bijzondere bijdrage dan enkel verschuldigd is op het aandeel van de werkgever. De bijzondere bijdrage is nooit verschuldigd op de werknemersbijdrage. Dit geeft volgende formule: Min ( max (werkgeversbijdrage + werknemerbijdrage -30000 ;0) ;werkgeversbijdrage)
 
De bijzondere sociale zekerheidsbijdrage is verschuldigd op de premies exclusief taksen en bijdragen.
 
Twee fictieve voorbeelden maken de berekeningswijze duidelijker.
 
Voorbeeld 1: werkgeverspremie > werknemerspremie
 
Werkgeverspremie leven en overlijden
40.000 EUR
Werknemerspremie leven en overlijden
10.000 EUR
Totale premies
50.000 EUR
Overschrijding
20.000 EUR
Basisbedrag berekening werkgeverspremie​
20.000 EUR
Bijzondere socialezekerheidsbijdrage:
20.000 EUR x 1,5 % ​
300 EUR​
 
 
Voorbeeld 2: werkgeverspremie < werknemerspremie

Werkgeverspremie leven en overlijden
10.000 EUR
Werknemerspremie leven en overlijden
40.000 EUR
Totale premies
50.000 EUR
Overschrijding
20.000 EUR
Beperking op de werkgeverspremie​​
10.000 EUR
Bijzondere socialezekerheidsbijdrage:
10.000 EUR x 1,5 % ​
150 EUR​
 

Hoe wordt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage berekend voor zelfstandigen?
 
 
Voor de periode van 1 januari 2012 tot en met eind 2015 moet elke rechtspersoon jaarlijks nagaan of het
drempelbedrag van 30.000 EUR* overschreden wordt. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de consumptieprijzenindex.
Voor het bijdragejaar 2013 is het drempelbedrag geïndexeerd tot 31.212 EUR.
In het geval van overschrijding is de 1,5 % van toepassing op het saldo aan werkgeversbijdragen in deze overschrijding.
Ook voor de zelfstandigen baseert men zich op de premies van het jaar dat het bijdragejaar voorafgaat.
 
Het onderstaand voorbeeld illustreert de berekeningswijze.

Uw vennootschap heeft voor zelfstandige X een individuele pensioentoezegging onderschreven bij AG Insurance. Voor dezelfde zelfstandige werd bij een andere verzekeraar eveneens een pensioentoezegging afgesloten.

Het overzicht van de betaalde premies 2011 zou er voor zelfstandige X als volgt kunnen uitzien:

Type contract​
In aanmerking te nemen betaalde premie 2011
Individuele pensioentoezegging onderschreven bij AG Insurance  ​ 35.000 EUR
Pensioentoezegging onderschreven bij een andere verzekeraar  ​ 18.000 EUR
Totale som van de in aanmerking te nemen premies ​ 53.000 EUR
Te betalen socialezekerheidsbijdrage​ ​1,5 % x 23.000 EUR = 345 EUR
 
 
 
Wat zijn uw verplichtingen als rechtspersoon voor de bijzondere socialezekerheidsbijdrage?
 

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage is verschuldigd vanaf het vierde kwartaal van 2012. Voor de werknemers gebeurt de betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ten laatste op 31 januari 2013. Op de website van de RSZ vindt u de nodige richtlijnen: https://www.socialsecurity.be/instructions/fr/instructions/intermediate/dmfa/2012-04/content.html#anchor1

Zelfstandigen doen hun betaling aan het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) ten laatste op 28 februari 2013: http://www.rsvz.be/nl/companies/p2p.htm
 
Laatste update: 21/01/2013