spacer.gif
Arbeidsongeschiktheid
Toestand waarbij men om gezondheidsredenen niet kan werken.