Bij leven op 01/02/2025


Gesimuleerd kapitaal: dit bedrag – verminderd met sociale en fiscale afhoudingen – krijgt u als u nog in leven bent op de voorziene pensioendatum, op voorwaarde dat:

 

  • de premie leven niet evolueert en zonder onderbreking betaald wordt tot aan de vervaldatum
  • uw keuzes onveranderd blijven tot op de vervaldatum
  • bepaalde parameters waarop het kapitaal berekend wordt (bv. loon of tewerkstellingspercentage) onveranderd blijven
  • uw groepsverzekering niet gewijzigd wordt

 

Het gesimuleerde bedrag is dus in geen enkel geval gegarandeerd. Het kapitaal zal u worden uitgekeerd op 65, maar in sommige contracten kan 60 de eindleeftijd zijn. Het bedrag kan u eenmalig gestort worden.


Bij wijziging van het tarief zullen ook de kapitalen hierdoor geïmpacteerd worden. Het huidige tarief blijft in elk geval van toepassing op de reserves opgebouwd door de reeds betaalde premies. De premies na tariefwijziging zullen geïnvesteerd worden aan het nieuwe tarief. De impact daarvan zal daarna op de pensioenfiche zichtbaar zijn.
 
Bij de projectie van het gesimuleerd kapitaal vorig jaar werd er voor de toekomstige premies (premies gestort vanaf 1/1/2012) gerekend met een gegarandeerd rendement van 3,25%.
 
Voor nieuwe premies die gestort worden vanaf 01/01/2013 zal een nieuwe gewaarborgde rentevoet van 2,25% van toepassing zijn. Let wel, voor “uw reeds opgebouwde spaarpot” (uw pensioenreserves) op 31/12/2012, opgebouwd door de stortingen van voor 01/01/2013 verandert er niets. Zij blijven dus tot aan uw pensioenleeftijd een rendement van 3,25% (op de reserves opgebouwd vanaf 01/01/1999) of 4,75% (op de reserves opgebouwd voor 01/01/1999) genieten.
 
Bij de projectie van dit jaar zal er voor de premies gestort vanaf 01/01/2013 2,25 % in plaats van 3,25 % als gegarandeerd rendement gebruikt worden. Bijgevolg zal het geprojecteerde kapitaal op de pensioenfiche lager zijn dan het bedrag dat in 2012 op uw pensioenfiche vermeld stond.
 
In het verleden heeft uw groepsverzekering steeds een mooi totaalrendement (gewaarborgde rentevoet en winstdeling) kunnen genieten. Ook voor de toekomst kan AG Insurance beslissen om jaarlijks een winstdeling toe te kennen, in functie van de behaalde resultaten. Deze eventuele toekenning van toekomstige winstdeling zal een positief effect hebben op uw pensioenkapitaal. Uw eindkapitaal kan hierdoor dus in de toekomst nog stijgen.

U kunt ook kiezen om het te laten omzetten in een periodieke lijfrente. Vanaf uw 45ste verjaardag vindt u het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente terug op de fiche.
Om u te helpen bij deze keuze, kan u een beroep doen op onze dienstverlening AG Ascento.

 


Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20 % van het brutokapitaal.


Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale en sociale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

 


Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?