Bij leven op 01/02/2025


Hier vindt u waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar, maar in sommige contracten kan 60 de eindleeftijd zijn.


Als u op het moment van de voorziene pensioendatum niet meer bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent, ontvangt u:

  • Verworven prestaties: het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen indien u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zou zijn.

Als u bij pensionering nog bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent, ontvangt u:

 Indien u kiest voor een eenmalige uitbetaling van het kapitaal:

  • “kapitaal“:

Dit bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving samen ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

 

Opgelet: het bedrag kan evolueren bij wijziging van bepaalde parameters waarop het berekend wordt, zoals bv. loon of tewerkstellingspercentage. Doorgaans stijgt het kapitaal jaarlijks omdat het loon stijgt (door indexeringen, loonsverhogingen, …). Het bedrag kan echter ook lager liggen, bv. bij daling van uw tewerkstellingspercentage of als u uw werkgever verlaat.

 

Bij wijziging van het tarief zullen ook de kapitalen hierdoor geïmpacteerd worden. Het huidige tarief blijft in elk geval van toepassing op de reserves opgebouwd door de reeds betaalde premies. De premies na tariefwijziging zullen geïnvesteerd worden aan het nieuwe tarief. De impact daarvan zal daarna op de pensioenfiche zichtbaar zijn.
 
Bij de projectie van het gesimuleerd kapitaal vorig jaar werd er voor de toekomstige premies (premies gestort vanaf 1/1/2012) gerekend met een gegarandeerd rendement van 3,25%.
 
Voor nieuwe premies die gestort worden vanaf 01/01/2013 zal een nieuwe gewaarborgde rentevoet van 2,25% van toepassing zijn. Let wel, voor “uw reeds opgebouwde spaarpot” (uw pensioenreserves) op 31/12/2012, opgebouwd door de stortingen van voor 01/01/2013 verandert er niets. Zij blijven dus tot aan uw pensioenleeftijd een rendement van 3,25% (op de reserves opgebouwd vanaf 01/01/1999) of 4,75% (op de reserves opgebouwd voor 01/01/1999) genieten.
 
Bij de projectie van dit jaar zal er voor de premies gestort vanaf 01/01/2013 2,25 % in plaats van 3,25 %als gegarandeerd rendement gebruikt worden. Bijgevolg zal het geprojecteerde kapitaal op de pensioenfiche lager zijn dan het bedrag dat in 2012 op uw pensioenfiche vermeld stond.
 

In het verleden heeft uw groepsverzekering steeds een mooi totaalrendement (gewaarborgde rentevoet en winstdeling) kunnen genieten. Ook voor de toekomst kan AG Insurance beslissen om jaarlijks een winstdeling toe te kennen, in functie van de behaalde resultaten. Deze eventuele toekenning van toekomstige winstdeling zal een positief effect hebben op uw pensioenkapitaal. Uw eindkapitaal kan hierdoor dus in de toekomst nog stijgen.


• “kapitaal winstdeelname”:

een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement. Dit brutobedrag wordt verminderd met een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.

De bedragen die u effectief zal ontvangen, worden bepaald door de fiscale en sociale wetgeving die van kracht zal zijn op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.


Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?


 Indien u kiest voor de levenslange jaarrente:

  • Overeenstemmende levenslange jaarrente: vanaf het moment dat u 45 jaar bent, vermeldt uw fiche het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente die overeenstemt met uw kapitaal.