Bij leven op 01/02/2025

 

Kapitaal leven: dit bedrag krijgt u als u nog in leven bent op de voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar, maar in sommige contracten kan 60 jaar de eindleeftijd zijn. Dit bedrag kan u eenmalig gestort worden op de pensioendatum. U kunt ook kiezen om het te laten omzetten in een periodieke lijfrente. Vanaf uw 45ste verjaardag vindt u het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente terug op de fiche.
Om u te helpen bij deze keuze, kan u een beroep doen op onze dienstverlening AG Ascento.

 

Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

 

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

 

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

 

Opgelet: Omdat u uw werkgever verlaten heeft, kan het bedrag enkel nog in de tijd verhogen door de toekenning van winstdeelname.

 

 

 Bij overlijden vóór 01/02/2025

 

Kapitaal overlijden = xx,xx EUR: dit kapitaal wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het groepsverzekeringsreglement dat van toepassing was op het moment van uw uitdiensttreding. Als u de begunstigingsclausule wilt wijzigen, gebruik dan het document Begunstigde.

 

Het vermelde bedrag is een brutobedrag.

 

Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

 


Het brutobedrag kan net zoals bij het kapitaal leven nog verhogen door de toekenning van winstdeelname.

 

Geen vermelding Kapitaal overlijden of Kapitaal overlijden = 0,00 EUR: u bent niet meer verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook. Als u toch een kapitaal overlijden wilt voorzien, dan kan u uw aanvraag hiervoor richten tot Stfa.employeebenefits@aginsurance.be. Vermeld ook uw dossiergegevens die u terugvindt onder ‘Uw kenmerk’.