Bij leven op 01/02/2025

 

Hier vindt u het bedrag dat u krijgt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar, maar in sommige contracten kan 60 jaar de eindleeftijd zijn.

 

Wat ontvangt u op uw voorziene pensioendatum?

 

 Indien u kiest voor een eenmalige uitbetaling van het kapitaal:

 

 Verworven prestaties: dit bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

 

Opgelet: Dit bedrag zal niet meer wijzigen omdat u uw werkgever verlaten hebt.

 

 Verworven prestaties winstdeelname: een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement. Dit brutobedrag wordt verminderd met een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.


Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

 

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

 

 Indien u kiest voor de levenslange jaarrente:

 

 Overeenstemmende levenslange jaarrente: vanaf het moment dat u 45 jaar bent, vermeldt uw fiche het brutobedrag van de levenslange jaarlijkse lijfrente die overeenstemt met uw kapitaal.

 

 

 Bij overlijden vóór 01/02/2025

 

Kapitaal overlijden : dit bedrag wordt aan uw begunsstigde(n) uitgekeerd als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde(n) is (zijn), is bepaald in het reglement van uw groepsverzekering dat van toepassing was op het moment van uitdiensttreding. Als u de begunstigingsclausule wilt wijzigen, gebruik dan het document Begunstigde. 

 

In de meeste gevallen zal dit kapitaal overlijden gelijk zijn aan de opgebouwde reserves.


Kapitaal winstdeelname: een bedrag dat AG Employee Benefits bij uw overlijden bovenop het kapitaal overlijden uitkeert aan uw begunstigde(n).

 

De vermelde bedragen zijn brutobedragen.

Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

 

Geen vermelding kapitaal overlijden of kapitaal overlijden = 0,00 EUR: u bent niet meer verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook. Indien u toch een kapitaal overlijden wilt voorzien, dan kan u uw aanvraag hiervoor richten tot Stfa.employeebenefits@aginsurance.be. Vermeld ook uw dossiergegevens die u terugvindt onder ‘Uw kenmerk’.