spacer.gif
Hoe worden de uitkeringen bij overlijden fiscaal behandeld ?

Met welke wettelijke inhoudingen wordt het kapitaal overlijden verminderd?

 

1. de begunstigde bij overlijden is de weduwe(naar):


 Ziekte- en Invaliditeitsbijdrage van 3,55 % (RIZIV-bijdrage)
De RIZIV-bijdrage wordt ingehouden op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling.

 

• Solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2 %
De solidariteitsbijdrage is verschuldigd op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling. Het percentage varieert tussen 0 en 2 % en wordt bepaald door de grootte van het uit te betalen brutokapitaal.

 

• Bedrijfsvoorheffing van 16,66 % of 10,09 %
De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het brutokapitaal zonder de winstdeling, maar verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage.

 


2. de begunstigde bij overlijden is een andere persoon dan de weduwe(naar):


• Bedrijfsvoorheffing van 16,66 % of 10,09 %
De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het brutokapitaal zonder winstdeling.

 

Opgelet: Het bedrag dat de begunstigde effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik van de uitbetaling.

 

Moet het kapitaal overlijden door mijn begunstigde(n) aangeven worden in een belastingaangifte?

 

AG Employee Benefits geeft het kapitaal overlijden dat betaald wordt aan de begunstigde(n) aan bij de Administratie van de Registratie en Domeinen. De begunstigde(n) en/of de betrokken notaris ontvangen een kopie van deze aangifte.

 

De aangifte van het kapitaal overlijden is nodig voor de bepaling van de erop verschuldigde gemeentebelasting. Het percentage van de gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar de begunstigden wonen.

 

AG Employee Benefits stuurt het eerste jaar na de uitbetaling van het kapitaal overlijden een  fiscale fiche 281.11 aan alle begunstigden van het kapitaal overlijden. Met behulp van deze fiche kan (kunnen) de begunstigde(n) hun belastingaangifte invullen.

 

Moet(en) de begunstigde(n) successierechten betalen op het kapitaal overlijden?

 

Er zijn geen successierechten verschuldigd:

- indien de aansluiting aan de waarborg overlijden verplicht is in het kader van het groepsverzekeringsplan en
- indien de begunstigde de echtgeno(o)te is en/of de kinderen jonger dan 21 jaar.

 


Indien de begunstigden daarentegen andere personen zijn dan de echtgenoot (echtgenote) of kinderen jonger dan 21, dan zijn er wel successierechten verschuldigd. De successierechten worden bepaald volgens de percentages die in de verblijfsregio van de overledene van kracht zijn.