spacer.gif
Hoe wordt het kapitaal leven van mijn groepsverzekering belast?

Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het nodig om na te gaan uit welke verschillende componenten het groepsverzekeringskapitaal samengesteld is. De toegepaste belasting zal namelijk afhankelijk zijn van de aard van de storting.

 

Het bedrag dat u uitbetaald wordt, kan samengesteld zijn uit verschillende componenten:

 
  • Stortingen van de werkgever
  • Persoonlijke stortingen uitgevoerd vóór 01/01/1993
  • Persoonlijke stortingen uitgevoerd vanaf 01/01/1993
  • Stortingen winstdeling op het contract
 

Met welke wettelijke inhoudingen wordt het kapitaal leven verminderd bij uitbetaling?

 

Ziekte- en Invaliditeitsbijdrage van 3,55 % (RIZIV-bijdrage)
De RIZIV-bijdrage wordt ingehouden op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling.

 

Solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2 %
De solidariteitsbijdrage is verschuldigd op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling. Het percentage varieert tussen 0 en 2 % en wordt bepaald door de grootte van het uit te betalen brutokapitaal.

 

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het brutokapitaal zonder de winstdeling, maar verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage.

  • Op het kapitaal opgebouwd door persoonlijke stortingen van vóór 01/01/1993 geldt een bedrijfsvoorheffing van 16,66 %.
  • Op het kapitaal opgebouwd door persoonlijke stortingen vanaf 01/01/1993 is een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % van toepassing.
  • De belastingvoet op het kapitaal opgebouwd door stortingen van de werkgever wordt bepaald in functie van de leeftijd bij uitkering van het kapitaal.

 

De onderstaande tabel toont de belastingvoeten die van toepassing zijn op de pensioenkapitalen opgebouwd via werkgeversbijdragen die plaatsvinden.

 

Leeftijd uitkering aanvullend pensioenkapitaal

PREMIES WERKGEVER

 Vervroegde uittreding

 Pensionering

​60 j

​20,19 %

16,66 %

​61 j

​18,17 %

​62 tot 64 j

16,66 ​%

​65 j

​ 10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd), anders 16,66 %

 
* Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks.
 


De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Vervroegde wettelijke pensionering is mogelijk bij minimum 40 loopbaanjaren en ten vroegste vanaf 62 jaar. Enkel personen die in het overgangsregime zitten voor het vervroegd wettelijk pensioen tot 2016 en personen met een lange beroepscarrière mogen hun (vervroegd) wettelijk pensioen nog opnemen vóór de leeftijd van 62 jaar.

 

De verzekeraar houdt de bedrijfsvoorheffing in bij de uitbetaling van het groepsverzekeringskapitaal. Het jaar na de uitbetaling van het kapitaal Leven ontvangt u een fiscale fiche te gebruiken bij het invullen van uw belastingsaangifte. Op basis van deze belastingaangifte wordt de definitieve aanslag bepaald.

  

 

Cijfervoorbeeld

  

UW BRUTOKAPITAAL IS ALS VOLGT SAMENGESTELD (in EUR) 

Kapitaal samengesteld door stortingen van de werkgever

30.427,94

Kapitaal samengesteld door persoonlijke stortingen vóór 01/01/1993

12.482,58

Kapitaal samengesteld door persoonlijke stortingen vanaf 01/01/1993

2.731,89

Winstdeling contract

14.982,44

Totaal brutobedrag

60.624,85

DE WETTELIJKE AFHOUDINGEN ZIJN DE VOLGENDE (in EUR)

Afhouding RIZIV van 3,55%

2.152,18

Solidariteitsbijdrage van 2%

1.212,50

Bedrijfsvoorheffing aan 16,66%

16,66% x [(42.910,52 - (3,55% x 42.910,52) - (2% x 42.910,52)]= 6.752,13

 

Bedrijfsvoorheffing aan 10,09%

10,09% x [2.731,89 - (3,55% x 2.731,89) - (2% x 2.2731,89)]= 260,35

Totaal bedrijfvoorheffing
6.752,13 + 260,35=

 

 

 

 

7.012,48

Totale wettelijke afhouding

10.377,16

NETTOBEDRAG (in EUR)

50.247,69

 

Opmerking: Afhankelijk van uw persoonlijke situatie op het ogenblik van de uitbetaling kan de van toepassing zijnde belastingvoet variëren.

 Moet u een aangifte doen van het kapitaal leven?


Het jaar na de uitbetaling van uw kapitaal leven ontvangt u een
fiscale fiche 281.11 voor het invullen van de belastingaangifte. 

 

 

Moet ik hierop nog gemeentebelasting betalen?

 

Het tarief van de bedrijfsvoorheffing houdt reeds rekening met een gedeeltelijke verrekening van de gemeentebelasting.
Deze gemeentebelasting is afhankelijk van uw woonplaats.
De reeds ingehouden gemeentebelasting zal verrekend worden in de aanslag van de personenbelasting van het jaar dat volgt op dat waarin het kapitaal bij leven uitbetaald werd. 

 

 

 

Verklaring voor het verkrijgen van een verlaagde belasting (10,09%) bij pensionering op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar):


• U bent nog in dienst bij de werkgever die de groepsverzekering onderschreven heeft

 

Uw werkgever overhandigt u het formulier "Aanvraag tot verreffening". Het volstaat dat u ja antwoordt op de vraag "Bent u effectief actief geweest tot de wettelijke pensioenleeftijd volgens de voorwaarden die uitgevaardigd zijn door de fiscale administratie om een verlaagde belasting te genieten?" en het formulier ondertekent. Behoudens bijzonder geval, moet u geen andere formaliteiten vervullen. AG Insurance houdt automatisch de bedrijfsvoorheffing in die overeenkomt met de verlaagde belasting.

 

Bijzonder geval van vereffening in het buitenland van prestaties afkomstig van een groepsverzekering


• U bent niet meer in dienst bij de werkgever die de groepsverzekering onderschreven heeft

 

Procedure voor het verkrijgen van een verlaagde belasting

Attest van activiteit tot aan de wettelijke pensioenleeftijd 


Op welke manier kan een correcte taxatie worden toegepast bij vereffeningen vóór de 62e verjaardag?


Sinds 1 juli 2013 past de fiscus een andere belasting toe op het gedeelte van het aanvullend pensioenkapitaal dat is opgebouwd door werkgeversbijdragen bij een uitbetaling bij leven vóór de 62e verjaardag, naargelang de begunstigde al dan niet effectief op (vervroegd) wettelijk pensioen* is.


De taxatie van 20,19 %* voor uitbetalingen op 60-jarige leeftijd (of 18,17 %* voor uitbetalingen op 61-jarige leeftijd) wordt niet toegepast op uw groepsverzekeringskapitaal op voorwaarde dat u effectief op wettelijk pensioen** bent op het ogenblik van de uitbetaling. Indien deze situatie op u van toepassing is, bedraagt de taks op het aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd door werkgeversbijdragen 16,66 %*.

 

Wat moet ik doen indien ik op (vervroegd) wettelijk pensioen ben vóór mijn 62e verjaardag op het ogenblik van mijn vereffening?

Stuur de “verklaring van wettelijk pensioen vóór de 62e verjaardag” én een kopie van de brief van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) waarbij de beslissing inzake de ingangsdatum van uw pensionering en het pensioenbedrag u ter kennis werden gebracht, samen met eventueel andere documenten naar

AG Insurance
AG Employee Benefits
ter attentie van de beheerder van uw contract
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel


* Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks.
** Opgelet: Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (of het vroegere brugpensioen) is geen wettelijke vervroegde pensionering.